Töörühmad

Eesti Haiglaapteekrite Selts on astunud jõulisi samme arendamaks haiglafarmaatsia olulisemaid suundi Eestis. 2015 aastal koondusid seltsi egiidi all ühtsete huvidega haiglaapteekrid töörühmadesse, et koostöös ja koordineeritult viia ellu eriala arengut ja tulevikku puudutavaid eesmärke. Hetkel tegutsetakse aktiivselt neljal põhilisel haiglaspetsiifilisel suunal: onkoloogiline farmaatsia; kliiniline farmaatsia, õppe- ja arendustöö; ravimite aseptiline valmistamine; mittesteriilsete ravimite valmistamine ja sellega seonduvad tegevused.

 

Onkoloogilise farmaatsia töörühm on seadnud eesmärgiks kaardistada tsütotoksiliste ravimite käitlemisega seotud kitsaskohad kehtivas seadusandluses ning anda omapoolne sisend võimalikuks regulatsioonide muudatusteks ja kaasajastamiseks.

Kliinilise farmaatsia, õppe- ja teadustöö töörühma peamisteks eesmärkideks on ravimitega seotud ühtsete juhendmaterjalide väljatöötamine, sise- ja väliskoolituse planeerimise ja organiseerimisega seonduv ning teadustöö alase tegevuse propageerimine ja toetamine.

Ravimite aseptilise valmistamise töörühma prioriteediks on üle vaadata ja kaasajastada ravimite valmistamise seadusandlusega seonduv laiemalt, samuti puhasruumide mikrobioloogilise kontrolli ja valideerimisega seonduvad tegevused haiglaapteekides.

Ekstemporaalsete ravimite töörühma eestvedamisel läbi viidud laiapõhjaline küsitlus mittesteriilsete ravimite valmistamise ja sellega seotud tegevuste osas. Küsitluse eesmärgiks oli seatud kaardistada hetkeseis haiglaapteekides, leida arengut takistavad kitsaskohad ning tulevikku vaadates ka ühishuvid võimalikeks edasisteks tegevusteks